Zaměření školyŠkola se zaměřuje ve výchovně vzdělávacím procesu na svobodu volby a výběru činností, kdy má dítě volnější hranice, ale zároveň odpovědnost za své chování a činy. Pracujeme v centrech aktivit zaměřených na rozvoj různých inteligencí dítěte v systému „Začít spolu“, v němž je princip svobodné volby denně naplňován, ale který je vázán pevnými pravidly a který umožňuje spolupráci dětí různých věkových kategorií.

Nejvíce zkušeností získává dítě praktickými činnostmi v nesoutěživém prostředí, prožitkovým učením, experimentováním, pokusy.
ŠVP je uspořádán do výukových celků. Tyto celky byly koncipovány v souladu s osobnostními a celospolečenskými cíli, které směřují k výchově nezávislého a zodpovědného člověka.
Výukové celky se soustředí na vzdělávání a rozvoj osobnosti dítěte v souladu s Rámcovým vzdělávacím programem předškolního vzdělávání.

Shrnutí hlavních cílů našeho školního vzdělávacího programu

 • šťastné a spokojené dítě
 • uspokojení fyzických a psychických potřeb dítěte
 • podpora zvídavosti, radosti z objevování
 • zdokonalování pohybových dovedností, tělesné zdatnosti
 • rozvíjení komunikačních dovedností
 • podpora tvořivosti a fantazie
 • rozvíjení kladného vztahu k přírodě, tradicím, k místu, kde žijeme
 • osvojení a přijetí základních společenských hodnot, norem, pravidel a postojů
 • umět říci NE
 • rozvoj schopnosti spolupracovat a přizpůsobit se životu ve společnosti
 • upevnění samostatnosti a schopnosti se rozhodovat
 • posílení sebedůvěry, sebeúcty


Kontakt

Adresa školy Hlavečník 95, 533 15
IČO 60157283
IZO ZŠ 060157283
Telefón 601 585 801
E-mail hlavecnikzs@centrum.cz
Školský portál Pardubického kraje - Klíč ke vzdělání a vědění na dosah